+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

Alle bouwplaatsrisico’s verzekering (ABR)

Bouwen is mensenwerk en waar mensen aan het werk zijn, loopt soms iets mis. Bouwen blijft een riskante onderneming die altijd met risico’s gepaard gaat. Zorg dat je voor deze risico’s goed verzekerd bent.

Onder risicofactoren verstaan we:

  • de mens,
  • nieuwe bouwtechnieken,
  • natuurfenomenen zoals storm, overstroming en aardbeving,
  • en terreinen.

Wat is een ABR verzekering?

Het hoofddoel van de ABR verzekering is tijdens bouwwerkzaamheden ieder verlies, iedere vernietiging en iedere beschadiging aan gebouwen te vergoeden. Dit geldt alleen voor de materiële schade. Hierbij is er geen waarborg voor de beroepsaansprakelijkheid of financiële schade opgenomen.

Bijkomend kan de verzekering ook de aansprakelijkheid van de bouwheer, aannemers, architect, studiebureaus en onderaannemers waarborgen. Hiermee worden lacunes in de polissen burgerlijke aansprakelijkheid van de betrokkenen aan de werken opgevangen.

Toepassingsgebied van de ABR verzekering

woonst

woonst

woningen, flatgebouwen, culturele centra ...

nijverheid

nijverheid

fabriekshallen, silo's ...

openbare werken

openbare werken

wegen, bruggen, metro's ...

Wie heeft er belang bij een ABR-verzekering?

aannemer en onderaannemers

architect, raadgevende ingenieurs en studiebureaus

bouwheer

leveranciers voor eventuele schade op de werf

veiligheidscoördinator

EPB verslaggever

Welke voorwerpen kunnen verzekerd worden?

Bouwwerken die het voorwerp uitmaken van de aannemingen inclusief bouwmaterialen.

Uitrusting sanitair, cv installatie, elektrische machines ...

Voorlopige bouwwerken

Bouwplaats keten burelen en arbeiders modules

Bouwplaats uitrusting stellingen en bouwtoestellen

Het bestaand goed Het bestaande gebouw waaraan werken worden uitgevoerd of andere gebouwen die in de omgeving liggen en waarvan de bouwheer eigenaar is. Opgelet! Hiervoor is een plaatsbeschrijving op tegenspraak nodig.

Gebrekkig gedeelte is standaard niet gewaarborgd. Dit kan met een bijkomende premie afgesloten worden.

Bouwwerken die het voorwerp uitmaken van de aannemingen inclusief bouwmaterialen.

Uitrusting sanitair, cv installatie, elektrische machines ...

Voorlopige bouwwerken

Bouwplaats keten burelen en arbeiders modules

Bouwplaats uitrusting stellingen en bouwtoestellen

Het bestaand goed Het bestaande gebouw waaraan werken worden uitgevoerd of andere gebouwen die in de omgeving liggen en waarvan de bouwheer eigenaar is. Opgelet! Hiervoor is een plaatsbeschrijving op tegenspraak nodig.

Gebrekkig gedeelte is standaard niet gewaarborgd. Dit kan met een bijkomende premie afgesloten worden.

Verzekeringstermijnen van ABR

De polis voorziet standaard alleen dekking voor schade die zich in de bouwperiode voordoet en waarvan de oorzaak van de schade zich situeert op de bouwwerf.

Na afloop van de werken en als het gebouw in gebruik wordt genomen, is er nog waarborg voor schade onder noemer van de onderhoudstermijn.

Op het ogenblik van de voorlopige oplevering verdwijnen enkele risico’s of worden deze door andere polissen, zoals de brandpolis, overgenomen.

Houd rekening met het volgende

Voorlopige oplevering Het ogenblik waarop de officiële eigendomsoverdracht van de aannemer aan de bouwheer plaatsvindt of het moment waarop de bouwheer een gedeelte in gebruik neemt.

Definitieve oplevering Het ogenblik waarop de bouwheer zijn gebouw volledig in gebruik neemt en de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en aannemer beginnen te lopen. Contractueel wordt voorzien dat deze bij de voorlopige oplevering begint.

Bouwtermijn Deze begint te lopen bij de aflading van het materiaal en de start van de werken en eindigt bij de voorlopige oplevering.

Onderhoudstermijn Deze periode start als de bouwtermijn eindigt of als het gebouw in gebruik wordt genomen. De maximumduur bedraagt 2 jaar.

Welke waarborgen geeft de ABR-verzekering?

In de ABR polis wordt een onderscheid gemaakt tussen twee grote afdelingen:

 

Afdeling 1: Schade aan het bouwwerk

Tijdens bouwtermijn

Deze afdeling biedt een Alle Risico Verzekering. Alles is verzekerd wat niet uitgesloten is. In geval van schade dient de verzekeraar dus te bewijzen dat de schade, die zich heeft voorgedaan, valt onder een van de uitsluitingen.

Voorbeelden van verzekerde risico's

overmacht: storm, aardbeving, grondverzakking ...

brand en ontploffing

schade als gevolg van ontwerpfouten, reken- en tekenfouten ...

diefstal

schade door nalatigheid, onvoorzichtigheid, onhandigheid ...

diverse bouwplaats ongevallen: omgevallen kraan ...

Voornaamste uitsluitingen

oorlog, staking ...

opzet door verzekerde

het foutief gedeelte, eigen gebrek van de materialen

gebruiksverlies

boete voor laattijdige voltooiing

Tijdens onderhoudstermijn (max. 24 maanden)

Deze periode vangt aan als bij het eindigen van de bouwtermijn of wanneer het gebouw in gebruik genomen wordt. De maximumduur bedraagt 2 jaar.

Opties

Bestaand goed

Eigen gebrek (faulty part) uitbreidbaar naar full maintenance

Gedeeltelijke ingebruikname Waarborg loopt door en de onderhoudstermijn start nog niet.

Bestaand goed

Eigen gebrek (faulty part) uitbreidbaar naar full maintenance

Gedeeltelijke ingebruikname Waarborg loopt door en de onderhoudstermijn start nog niet.

Afdeling 2: Schade aan derden (aansprakelijkheid)

Hieronder behoren de volgende waarborgen:

art. 1382 -1386 B.W.

art. 544 B.W. burenhinder: plaatsbeschrijving nodig

gekruiste aansprakelijkheid: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon vermeld als verzekerde wordt aanzien als derde ten opzichte van de anderen.

Uitsluitingen / opties

trillingen, verlaging grondwaterstand

schade aan leidingen en kabels (enkel de immateriële schade is uitgesloten)

U grondig verzekeren tegen bouwrisico's?

Wij stellen met kennis van zaken een ABR-verzekering samen op uw maat.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×