+32 (0)56 36 17 10 ma. t/m vr. van 8-12 en 13:30-17:30
×

Nieuwtjes en klanten in de kijker

Lees onze nieuwtjes op de site en blijf  via onze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe diensten en belangrijke wijzigingen op vlak van uw risico's.

Klantenzones

Algemene voorwaarden

ONZE DIENSTVERLENING

De activiteit van ons kantoor bestaat in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

CATEGORISERING VAN DE KLANT

Om u een optimale klantenservice aan te bieden, heeft ons kantoor beslist om al haar klanten te categoriseren als niet-professionele klanten. U bent geïnformeerd over de mogelijkheid te verzoeken om als professionele klant te worden gecategoriseerd op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 19 december 2017 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten, waarnaar verwezen in artikel 20 van het Koninklijk Besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De categorisering als professionele klant impliceert eventueel een lager beschermingsniveau. Indien u wenst te worden gecategoriseerd als een professionele klant, neemt u contact op met ons kantoor.

JUISTE EN VOLLEDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de kwaliteit van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant ons kantoor juiste en volledige informatie verstrekt. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In het kader van onze dienstverlening zal ons kantoor u diverse documenten bezorgen. Het is aan u om deze documenten aandachtig te lezen. Ons kantoor staat ter beschikking voor alle inlichtingen, opmerkingen en/of eventuele anomalieën.

VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Iedere partij, zowel ons kantoor als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen met uitzondering van de informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld de (her)verzekeringsmaatschappij, expert, enz.) en de wettelijke uitzonderingen.

KLACHTENBEHANDELING

De tevredenheid van het cliënteel is een prioriteit voor ons kantoor.

Conform de interne beleidsmaatregelen en procedures, heeft ons kantoor een regeling betreffende het beheer van klachten van klanten opgesteld. Deze regeling heeft tot doel de klachten betreffende een verzekeringscontract of een geleverde dienst in het kader van verzekeringsdistributie op een deskundige en eerlijke manier te onderzoeken. 

Elke gedetailleerde klacht mag per e-mail of per gewone brief worden bezorgd.  Ons kantoor verbindt zich ertoe om deze te beantwoorden.  Telkens wanneer u het wenst of wanneer de behandeling van uw klacht door ons kantoor voor u geen voldoening bracht, kan u met de Ombudsman van de Verzekeringen contact opnemen via volgende coördinaten: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 74, fax.: +32(0) 547 59 75, e-mail: info@ombudsman.as. Deze dienst is bevoegd voor bemiddeling bij verzekeringsgeschillen ten behoeve van de consument.

STRIJD TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en, in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verbindt u zich ertoe de vragen die ons kantoor verplicht is dienaangaande te stellen, te beantwoorden en het kantoor op het eerste verzoek de gevraagde documenten te verstrekken.

SOLVABILITEIT VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

In het kader van hun activiteiten inzake distributie van verzekeringen, is ons kantoor niet verantwoordelijk voor de solvabiliteit  van de verzekeringsmaatschappijen.

TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht

AANSPRAKELIJKHEID

Cambien Verzekeringen zal haar werkzaamheden naar best vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheidsplicht in acht nemen die van ons mag verwacht worden.

Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever/verzekerde/verzekeringsnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Cambien Verzekeringen voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Voor zover Cambien Verzekeringen bij het uitvoeren van zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit hun fout , daarin begrepen grove fout en opzet.

Onze aansprakelijkheid voor het uitvoeren van onze activiteiten is beperkt tot het verzekerde bedrag van onze polis beroepsaansprakelijkheid.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot €250.000.

Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van onze activiteiten, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag. Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×